Standardavtal utbildning

Gällande från 2013-01-01

1. Avtal om bokning av utbildning
Avtalet är bindande för bägge parter när du mottagit din skriftliga (alt. e-post) bekräftelse på bokad utbildning hos någon av Båtkompetens Sveriges ombud, nedan kallat ombudet.

2. Pris och betalning

2.1
Priser gäller enligt senaste prislistan. Ombudet äger rätt att ändra priser för: oförutsedda skatter, ändringar i moms, kraftigt höjda bränslekostnader mm


2.2 Vid bokning mer än 30dagar före utbildningsstart skall halva utbildningsavgiften betalas. Resterande av utbildningsavgiften skall betalas senast 7dagar innan utbildningsstart om ej något annat överenskommits.

2.3
Vid bokning inom 30 dagar från utbildningsstart ska hela avgiften betalas inom 10 dagar från bokningstillfället, dock senast 7 dagar innan utbildningsstart.


2.4
Yrkesutbildningar ska vara helt betalda 30 dagar innan utbildningsstart.


2.5
Utbildningsplats som ej är betalad 7 dagar innan utbildningsstart riskerar att bli av med rätten till utbildningsplatsen.


3. Avbokning
Avbokning ska ske senast 7 dagar innan utbildningsstart.Om återbetalning alternativt tillgodo av kursavgift ska tillämpas, enligt nedan, har ombudet rätt att göra ett avdrag på 300 kronor för administration.


3.1 Vid avbokning inom 30 dagar från utbildningsstart är du skyldig att betala halva utbildningspriset eller möjlighet att få hela beloppet tillgodo att användas inom 1 år.

3.2 Vid avbokning senare är 7 dagar innan utbildningsstart är du skyldig att betala hela utbildningspriset.

3.3 Om du avbokar senare än 30 dagar innan utbildningsstart av orsak enligt 3.4) 3.5) eller 3.6) nedan återbetalas allt utom avgiften för administration.

3.4 Du måste avboka kursen så snart som möjligt efter att anledning till avbokning uppkommit. Skälet för avbokningen skall kunna styrkas, med t.ex. läkarintyg.
 
3.5 Om du eller din familj drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

3.6 Om annan händelse drabbar dig eller din familj som är av så väsentlig karaktär att det inte är rimligt att kräva att du skulle genomföra kursen. 

(Du skall ej kunnat råda över eller känt till händelsen då utbildningen bokades)
  3.7 Yrkesutbildningar ska avbokas senast 30 dagar innan utbildningsstart.

3.8 Avbokning skall alltid ske skriftligt via e-post eller brev till ombudet.
Ange tydligt namn, vilken utbildning som avses samt bokningsnummer.


4. Ändringar före eller efter utbildningsstart
Ömsesidig rätt att träda från avtalet föreligger i händelse av "force majeure".

4.1 Före kursstart får du frånträda avtalet om ombudet förklarar att utbildaren inte kommer att kunna fullgöra vad som har utlovats och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig. Om ombudet avser att bryta avtalet eller ändra avtalsvillkoren skall du underrättas snarast och upplysas om din rätt att frånträda avtalet enligt ovan. Om ej finns tillräckligt antal deltagare till utbildningen skall ombudet underrätta dig om att utbildningen ställs in eller flyttas till senare datum. Frånträder du då avtalet har du rätt till annan likvärdig utbildning, om ombudet kan erbjuda detta. Avstår du från din rätt till ersättningsutbildning skall du få tillbaks vad du har betalat.

4.2 Efter utbildningsstart, om en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall utbildaren, i det här fallet ombudet ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad. 
Går inte det, har du rätt till prisavdrag om inte orsaken ligger utanför ombudets kontroll. Du har rätt till prisavdrag om det under en större del utbildningstiden inte går att genomföra utbildningen pg. av haveri eller liknande. 
Du har däremot inte rätt till prisavdrag om t.ex. väder och vindförhållanden gör det säkerhetsmässigt olämpligt att utföra praktiska övningar. Övningar kan komma att flyttas till nytt datum.

5. Reklamation
Om du är missnöjd med utbildningen ska du utan dröjsmål eller senast inom 14 dagar efter utbildningens slut, anmäla reklamationen skriftligt till ombudet så att ombudet får möjlighet att rätta till det. 

Du har rätt till skadestånd vid avtalsbrott om detta är skäligt och om inte orsaken ligger utanför ombudets kontroll.

© 2010-2013 Båtkompetens Sverige®